Upisi

Nakon provedenog upisnog postupka, povjerenstvo za provedbu upisa dana 31.05.2024.
godine donijelo je:

PRIVREMENA LISTA PRIMLJENE DJECE U 10-SATNI PROGRAM I
TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

Na temelju članka 20. st.5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,
107/07.,94/13., 98/19., 57/22. i 101/23) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Sretna djeca“ na
sjednici održanoj dana 19. travnja 2024. godine objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SRETNA DJECA“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025.
U Dječjem vrtiću „Sretna djeca“ započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu
2024/2025., u razdoblju 24.04.2024. – 10.05.2024. godine.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Sretna djeca“ zaprimat će se elektroničkim putem na
e-mail adresu: dv.sretnadjeca@gmail.com ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Sretna djeca“,
Grana 149, 42220 Novi Marof s naznakom – „za upis u dječji vrtić“. Uz zahtjev je potrebno
dostaviti i svu upisnu dokumentaciju.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08.
tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu i to:

a) Djeca koja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Novog Marofa i čija oba
roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području grada Novovg Marofa
b) Djeca roditelja koji nemaju prijavljeno prebivalište na području grada Novog Marofa,
a za koje roditelj/skkrbnik plaća punu ekonomsku cijenu smještaja ili im troškove
sufinancira općina ili grad u kojem dijete i roditelji/skrbnici imaju prebivalište.

ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti na sljedećem linku:

Zahtjev za upis

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjeni obrazac Zahtjev za upis (link)
2. Preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih
3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji (samo za djecu s područja grada Novog
Marofa)
4. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili preslika osobne iskaznice djeteta (samo za
djecu s područja grada Novog Marofa)
5. Kopija osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika
6. Potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja/skrbnika ili potvrda Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/skrbnika (samo za djecu s područja grada
Novog Marofa

7. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
predškolske dobi prije upisa u vrtić ( ne smije biti starija od mjesec dana, stoga se
podnosi prije polaska u vrtić)
8. Preslika knjižice cijepljenja

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

U upisnom roku zaprimati će se i dokumentacija za upis djece koja do 31.08.2024. godine
nisu napunila godinu dana, te će se njihovi Zahtjevi za upis smatrati predbilježbama za
upis djece u pedagoškoj godini 2024/2025. sve dok se ne steknu uvjeti za upis.
Termin održavanja inicijalnog razgovora primit ćete putem e-mail adrese koju ćete navesti
u obrascu Zahtjeva za upis.

Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića
„Sretna djeca“.

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel: 091-391-9870 svakog radnog dana
u vremenu od 08:00-16:00 sati, te na e-mail: dv.sretnadjeca@gmail.com
U Novom Marofu, 23. travnja 2024. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Martina Bubalo

KLASA:601-05-24-01-01
URBROJ:2186-188-24-02-01

OSTALI DOKUMENTI

Ispisnica