VRSTE I OBLICI PROGRAMA

U Dječjem vrtiću „Sretna djeca“ provodit će se sljedeći programi:

Redoviti programi

  • cjelodnevni, razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od 1 godine do treće godine života djeteta, u trajanju od 10 sati dnevno, koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja

  • cjelodnevni, razvojni program odgoja i obrazovanja djece od treće godine života djeteta do polaska u školu, u trajanju od 10 sati dnevno, koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja

Posebni programi

  • program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi od navršene 3. godine života, u sklopu cjelodnevnog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada vrtićkih skupina, prema interesu djece i roditelja

  • Kraći programi za djecu vrtićkih skupina od 3. godine života, polaznike redovitog programa Vrtića. 

Na temelju provedenih anketa za roditelje o individualnim interesima djece za organizacijom različitih posebnih programa, a u skladu s vrtićkim kurikulumom i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe provodili bi se posebni programi koji bi bili verificirani od nadležnog Ministarstva u radu sa djecom koja su polaznici redovitog 10- satnog programa Vrtića, a na način da se ne naruši redoviti rad u 10-satnom programu, 1 ili 2 puta tjedno u trajanju 45-60 min. minuta: 

  • kraći program ranog učenja engleskog jezika
  • kraći program etno-tradicijske kulture i baštine
  • kraći program za potencijalno darovitu djecu